Menu Close

(2.35) Đánh giá lại về trẻ có cần sự chấp thuận của phụ huynh hay không?

(2.35) Đánh giá lại về trẻ có cần sự chấp thuận của phụ huynh hay không?

Có. Học khu không được đánh giá lại nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của phụ huynh, trừ khi học khu có thể cho thấy rằng họ đã thực hiện các bước hợp lý để có được sự chấp thuận và phụ huynh đã không phản hồi. [Cal. Ed. Code Secs. 56381(f) & 56506(e); 34 C.F.R. Sec. 300.300(c)(2).] Học khu có thể chứng minh các bước hợp lý để có được sự chấp thuận nếu có thể cho thấy hồ sơ chi tiết về các cuộc gọi điện thoại đã kết nối hoặc cố gắng thực hiện cho phụ huynh và các kết quả, bản sao thư từ gửi cho phụ huynh và bất kỳ phản hồi nào nhận được, hoặc hồ sơ chi tiết về các chuyến thăm được nhà hoặc nơi làm việc của phụ huynh và kết quả kèm theo. [34 C.F.R. Secs. 300.300(c)(2) & 300.322(d); Cal. Ed. Code Sec. 56381(f)(2).] Trước khi có được sự chấp thuận, học khu phải thông báo đầy đủ cho phụ huynh về tất cả các thông tin liên quan đến việc đánh giá lại được đề xuất. [34 C.F.R. Sec. 300.9.]