Menu Close

(2.34) Học khu có bắt buộc phải tiến hành đánh giá trước khi loại học sinh khỏi chương trình giáo dục đặc biệt hay không?

(2.34) Học khu có bắt buộc phải tiến hành đánh giá trước khi loại học sinh khỏi chương trình giáo dục đặc biệt hay không?

Có. Trước khi xác định rằng trẻ khuyết tật không còn đủ điều kiện tham gia chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan, học khu phải tiến hành đánh giá toàn diện và tỉ mỉ về trẻ. [34 C.F.R. Sec. 300.305(e); Cal. Ed. Code Sec. 56381(h).] Nếu không đồng ý với khuyến nghị về tính đủ điều kiện của học khu, quý vị có thể yêu cầu một phiên điều trần theo thủ tục pháp lý để giải quyết vấn đề.  Tuy nhiên, nếu học khu chấm dứt tính đủ điều kiện vì học sinh tốt nghiệp với bằng tốt nghiệp trung học chính quy, hoặc vượt quá điều kiện về tuổi tham gia chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan, học khu không bắt buộc phải thực hiện đánh giá. [34 C.F.R. Sec. 300.305(e)(2); Cal. Ed. Code Sec. 56381(i).]