Menu Close

(2.24) Tôi có quyền kiểm tra và/hoặc nhận các bản sao hồ sơ giáo dục của con tôi hay không?

(2.24) Tôi có quyền kiểm tra và/hoặc nhận các bản sao hồ sơ giáo dục của con tôi hay không?

Các quy định của liên bang đòi hỏi các học khu tuân thủ yêu cầu của phụ huynh về việc kiểm tra và xem xét hồ sơ giáo dục, không được chậm trễ mà không có lý do và trong mọi trường hợp không được quá 45 ngày sau khi phụ huynh yêu cầu. [34 C.F.R. Sec. 300.613.] Tuy nhiên, theo luật pháp tiểu bang, phụ huynh có quyền kiểm tra và nhận bản sao của tất cả các hồ sơ trường học trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ ngày đưa ra yêu cầu bằng lời nói hoặc bằng văn bản.[Cal. Ed. Code Sec. 56504.]

Học khu có thể tính phí, nhưng không được vượt quá chi phí thực tế của việc sao chép hồ sơ. Nếu khoản phí này ngăn cản phụ huynh trong việc nhận các bản sao, các bản sao sẽ được cung cấp miễn phí. [34 C.F.R. Sec. 300.617; Cal. Ed. Code Sec. 56504.]