Menu Close

(2.43) Học khu có phải thẩm định con tôi trước khi con tôi không đủ điều kiện tham gia chương trình giáo dục đặc biệt do độ tuổi hoặc tốt nghiệp bằng chính quy không?

(2.43) Học khu có phải thẩm định con tôi trước khi con tôi không đủ điều kiện tham gia chương trình giáo dục đặc biệt do độ tuổi hoặc tốt nghiệp bằng chính quy không?

Học khu không phải thẩm định học sinh không còn đủ điều kiện tham gia chương trình giáo dục đặc biệt chỉ vì vượt quá giới hạn độ tuổi hoặc đã tốt nghiệp phổ thông chính quy. Đối với học sinh chưa đạt đến giới hạn độ tuổi hoặc chưa tốt nghiệp, học khu phải thẩm định trẻ trước khi có thể xác định trẻ không còn mắc tình trạng khuyết tật đủ điều kiện. [34 C.F.R. Sec. 300.305(e)(2); Cal. Ed. Code Sec. 56381(i).]