Menu Close

(2.13) Làm cách nào tôi có thể đảm bảo rằng thẩm định bao gồm các lĩnh vực cảm xúc và hành vi?

(2.13) Làm cách nào tôi có thể đảm bảo rằng thẩm định bao gồm các lĩnh vực cảm xúc và hành vi?

Luật quy định rằng con quý vị phải được thẩm định tất cả các lĩnh vực liên quan đến khuyết tật nghi ngờ của trẻ. Nếu quý vị hoặc giáo viên của con quý vị nhận thấy rằng trẻ có những hành vi ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập ở trường (ví dụ, kiểm soát kích động kém, gặp khó khăn khi kết bạn hoặc thu mình), quý vị nên yêu cầu thẩm định trạng thái xã hội và tình cảm của con quý vị trong phạm vi bất kỳ kế hoạch thẩm định nào mà quý vị ký kết. [Cal. Ed. Code Sec. 56320(f).] Quý vị có thể yêu cầu thẩm định trong lĩnh vực này ngay cả khi học khu chưa xác định đó là lĩnh vực thẩm định trong kế hoạch thẩm định.  Học khu cần sử dụng các công cụ kiểm tra phù hợp về mặt kỹ thuật để thẩm định sự đóng góp tương đối của các yếu tố nhận thức và hành vi cũng như các yếu tố thể chất và phát triển đối với tình trạng khuyết tật và nhu cầu dịch vụ của trẻ. [34 C.F.R. Sec. 300.304(b)(3).]