Menu Close

(2.22) Có cơ sở giáo dục công nào bên ngoài học khu có thể thẩm định con tôi hay không?

(2.22) Có cơ sở giáo dục công nào bên ngoài học khu có thể thẩm định con tôi hay không?

Có. Nếu phù hợp, học sinh có thể được giới thiệu vào các quy trình thẩm định và khuyến nghị bổ sung tại các Trường Học ở Tiểu Bang California dành cho Người Khiếm Thính hoặc Khiếm Thị hoặc các Trường Chẩn Đoán cho Trẻ Khuyết Tật Thần Kinh. [Cal. Ed. Code Sec. 56326; 5 C.C.R. Sec. 3025.]

Dịch Vụ Trẻ Em California (California Children’s Services, CCS) có trách nhiệm thực hiện các thẩm định liên quan đến liệu pháp nghề nghiệp và vật lý cần thiết về mặt y tế. Các Sở Sức Khỏe Tâm Thần của Quận không còn chịu trách nhiệm thực hiện một số thẩm định về sức khỏe tâm thần nữa. Tuy nhiên, cơ quan sức khỏe tâm thần của quận có thể tiếp tục đóng vai trò cung cấp cho con quý vị một chương trình giáo dục đặc biệt phù hợp bằng cách cung cấp thẩm định và dịch vụ thông qua thỏa thuận liên cơ quan hoặc hợp đồng với học khu của quý vị. Xem Chương 9, Thông Tin về Trách Nhiệm Liên Cơ Quan đối với Các Dịch Vụ Liên Quan (AB 3632/Chương 26.5)