Menu Close

(2.41) Các yêu cầu pháp lý đảm bảo thẩm định giáo dục đặc biệt phù hợp và chính xác cho học sinh đa văn hóa là gì?

(2.41) Các yêu cầu pháp lý đảm bảo thẩm định giáo dục đặc biệt phù hợp và chính xác cho học sinh đa văn hóa là gì?

Luật liên bang yêu cầu:

(1) Lựa chọn và thực hiện các bài kiểm tra sao cho không rơi vào tình trạng phân biệt chủng tộc, văn hóa hoặc giới tính;

(2) Các bài kiểm tra phải được thực hiện bằng ngôn ngữ chính hoặc phương thức giao tiếp khác của học sinh;

(3) Xác nhận các bài kiểm tra cho mục đích sử dụng cụ thể;

(4) Bài kiểm tra phải thẩm định được các lĩnh vực nhu cầu giáo dục cụ thể và không chỉ đơn thuần cho ra một chỉ số thông minh tổng quát. Không được lấy thủ tục riêng lẻ nào làm tiêu chí duy nhất để xác định chương trình giáo dục phù hợp cho học sinh.

(5) Khi một học sinh bị suy giảm các kỹ năng cảm nhận, thao tác hoặc kỹ năng nói, bài kiểm tra phải đảm bảo rằng kết quả phản ánh chính xác mức độ năng lực hoặc thành tích của học sinh, chứ không phải các kỹ năng bị suy giảm của học sinh, trừ khi các kỹ năng đó cần được đánh giá bằng bài kiểm tra; và

(6) Học sinh cần được thẩm định ở tất cả các lĩnh vực liên quan đến tình trạng khuyết tật đáng nghi bao gồm, nếu phù hợp, sức khỏe và sự phát triển, thị lực (bao gồm thị lực kém), thính giác, khả năng vận động, chức năng ngôn ngữ, khả năng chung, năng lực học tập, tự trợ giúp, các kỹ năng định hướng và vận động, khả năng và đam mê nghề nghiệp và học nghề, trạng thái xã hội và tình cảm.

[34 C.F.R. Sec. 300.304.]

Ngoài ra, đối với trẻ có trình độ tiếng Anh hạn chế hoặc không thành thạo tiếng Anh, phải cung cấp các tài liệu và quy trình bằng ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc phương thức giao tiếp của học sinh và phải cung cấp thông tin chính xác về những gì học sinh biết và có thể thực hiện về mặt học thuật, phát triển và chức năng, trừ khi việc đó rõ ràng không khả thi. [Cal. Ed. Code Sec. 56320(a)(b).]

Luật liên bang yêu cầu phụ huynh đưa ra thông báo chấp thuận có hiểu biết đối với các quy trình đánh giá và xếp lớp cho học sinh. Thông báo chấp thuận có hiểu biết nghĩa là quý vị, với tư cách là phụ huynh, đã được thông báo đầy đủ về tất cả các thông tin liên quan đến hoạt động cần được chấp thuận, bằng ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc phương thức giao tiếp khác của quý vị. [34 C.F.R. Secs. 300.300 & 300.9.]

Luật tiểu bang cung cấp các biện pháp bảo vệ giống như luật liên bang. Ngoài ra, tiểu bang yêu cầu:

(1) Cung cấp kế hoạch thẩm định bằng ngôn ngữ chính của phụ huynh trừ khi việc cung cấp rõ ràng không khả thi;

(2) Việc thẩm định tâm lý học sinh phải được thực hiện bởi bác sĩ tâm lý có uy tín tại học khu – người đã được đào tạo và chuẩn bị để thẩm định các yếu tố văn hóa và dân tộc phù hợp với học sinh được thẩm định; và

(3) Đối với những học sinh có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, các mục đích, mục tiêu, chương trình và dịch vụ phù hợp về mặt ngôn ngữ sẽ nằm trong chương trình IEP của học sinh.

[Cal. Ed. Code Secs. 56320(a)(3), 56321(b)(2), 56324(a), & 56345(b)(2).]