Menu Close

(2.4) Trường của con tôi áp dụng lịch trình cả năm, nhưng tôi được biết họ không phải kiểm tra con tôi vào Tháng 7 hoặc Tháng 8. Điều này có đúng không?

(2.4) Trường của con tôi áp dụng lịch trình cả năm, nhưng tôi được biết họ không phải kiểm tra con tôi vào Tháng 7 hoặc Tháng 8. Điều này có đúng không?

Không đúng.Tuy nhiên theo luật, trường phải xây dựng chương trình IEP trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được sự chấp thuận của phụ huynh đối với việc kiểm tra, không tính ngày rơi vào khoảng thời gian giữa các kỳ học thông thường, khóa học hoặc ngày nghỉ của trường vượt quá năm (5) ngày học. [Cal. Ed. Code Sec. 56344(a).]  Nếu trẻ được giới thiệu vào chương trình giáo dục đặc biệt trong thời gian 30 ngày trở xuống trước khi kết thúc năm học, học khu phải tổ chức một cuộc họp để phát triển chương trình IEP trong vòng 30 ngày sau khi bắt đầu năm học mới. [Cal. Ed. Code Sec. 56344(a).] Điều này có nghĩa là trường phải trình bày cho phụ huynh một kế hoạch thẩm định, đề nghị phụ huynh chấp thuận việc kiểm tra, tiến hành kiểm tra và tổ chức cuộc họp IEP trong thời hạn là số ngày còn lại của năm học trước cộng thêm 30 ngày của năm học mới. Do thời hạn chặt chẽ này, trường có thể sẽ phải tiến hành kiểm tra vào Tháng 7 hoặc Tháng 8. Ví dụ, đối với học sinh học cả năm, nếu năm học kết thúc vào Tháng 6 và bắt đầu lại vào Tháng 7, trường có thể phải bắt đầu kiểm tra vào Tháng 7 để hoàn thành quá trình này trong vòng 30 ngày kể từ khi bắt đầu năm học mới.