Menu Close

(2.3) Có phải con tôi cần được giới thiệu vào nhóm nghiên cứu học sinh trước khi thẩm định điều kiện tham gia chương trình giáo dục đặc biệt?

(2.3) Có phải con tôi cần được giới thiệu vào nhóm nghiên cứu học sinh trước khi thẩm định điều kiện tham gia chương trình giáo dục đặc biệt?

Điều này là không cần thiết. Học khu bắt buộc phải bắt đầu quá trình và lịch trình thẩm định sau khi nhận được thư giới thiệu thẩm định chương trình giáo dục đặc biệt, đồng thời, mọi mục đích sử dụng quy trình nhóm nghiên cứu học sinh (student study team, SST) đều không ảnh hưởng đến nghĩa vụ này. Luật pháp hoặc quy định không có bất cứ quyền nào yêu cầu học sinh phải trải qua SST trước khi giấy giới thiệu tham gia chương trình giáo dục đặc biệt được xử lý.

Dù theo luật, học khu phải xem xét và sử dụng, nếu phù hợp, các nguồn lực của chương trình giáo dục thường xuyên trước khi giới thiệu học sinh tham gia chương trình giáo dục đặc biệt [Cal. Ed. Code Sec. 56303], nhưng quy trình SST không thể thay thế cho hoặc trì hoãn việc thẩm định điều kiện tham gia chương trình giáo dục đặc biệt và lịch trình IEP khi chưa có sự chấp thuận của quý vị. [Cal. Ed. Code Sec. 56321(f).]

Các học khu có thể sàng lọc học sinh nhằm xác định các chiến lược hướng dẫn cho học sinh chưa đủ điều kiện tham gia chương trình giáo dục đặc biệt. Tuy nhiên, việc sàng lọc không được làm chậm trễ quá trình đánh giá chương trình giáo dục đặc biệt – quá trình này phải được hoàn thành trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được sự chấp thuận của phụ huynh. [Letter to Torres (2009) Office of Special Education and Rehabilitative Services [OSERS] 53 IDELR 333.]