Menu Close

(2.11) Tôi có thể yêu cầu những loại hình thẩm định hết sức cụ thể – ví dụ khám thần kinh hoặc thẩm định không dùng lời nói hay không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu học khu không có nhân viên được đào tạo phù hợp để thực hiện kiểm tra?

(2.11) Tôi có thể yêu cầu những loại hình thẩm định hết sức cụ thể – ví dụ khám thần kinh hoặc thẩm định không dùng lời nói hay không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu học khu không có nhân viên được đào tạo phù hợp để thực hiện kiểm tra?

Được, quý vị có thể yêu cầu các thẩm định cụ thể.  Học khu có trách nhiệm thẩm định tất cả các lĩnh vực liên quan đến khuyết tật nghi ngờ [34 C.F.R. Sec. 300.304(c)(4)] và đảm bảo rằng các nhân viên được đào tạo và có hiểu biết là những người thực hiện thẩm định [34 C.F.R. Sec. 300.304(c)(1)(iv); Cal. Ed. Code Sec. 56320(b)(3).] Nếu không có nhân viên đủ khả năng thực hiện một số loại hình đánh giá nhất định, học khu có thể phải thuê dịch vụ ngoài hoặc sử dụng kết quả của bất kỳ thẩm định độc lập có sẵn nào. Ví dụ, trong một số trường hợp, có thể yêu cầu các dịch vụ chẩn đoán của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế khác nếu khuyết tật nghi ngờ của trẻ có liên quan về mặt y tế và do đó, trẻ cần chương trình giáo dục đặc biệt. [34 C.F.R. Secs. 300.34(a)(c)(5).] Xem Chương 14, Thông Tin về Quyền của Học Sinh có Tình Trạng Sức Khỏe Nghiêm Trọng.