Menu Close

(2.39) Nếu tôi yêu cầu thẩm định về tính đủ điều kiện theo Mục 504, học khu có phải thẩm định con tôi để xác định xem con tôi có đủ điều kiện được sắp xếp riêng và/hoặc nhận dịch vụ hay không?

(2.39) Nếu tôi yêu cầu thẩm định về tính đủ điều kiện theo Mục 504, học khu có phải thẩm định con tôi để xác định xem con tôi có đủ điều kiện được sắp xếp riêng và/hoặc nhận dịch vụ hay không?

Không. Nếu học khu tin rằng con quý vị “không bị suy giảm về thể chất hoặc tinh thần đến mức hạn chế đáng kể hoạt động chính trong cuộc sống” thì học khu có thể từ chối đánh giá trẻ. Quý vị sẽ phải nộp đơn cho phiên điều trần Mục 504 để yêu cầu học khu đánh giá tính đủ điều kiện cho con quý vị. [OCR Memorandum, April 29, 1993; 19 IDELR 876.]

Tuy nhiên, nếu học khu đồng ý rằng trẻ bị hoặc có thể bị suy giảm như vậy, việc chậm trễ bốn tháng khi tiến hành đánh giá bị coi là vi phạm Mục 504. [Tracy Unified School District (2015) Office for Civil Rights, Western Division, San Francisco.]