Menu Close

(2.14) Tôi tin rằng con tôi bị khuyết tật về học tập. Trường học có phải thực hiện điều gì đó khác biệt khi thẩm định khuyết tật học tập cụ thể không?

(2.14) Tôi tin rằng con tôi bị khuyết tật về học tập. Trường học có phải thực hiện điều gì đó khác biệt khi thẩm định khuyết tật học tập cụ thể không?

Luật liên bang có các thủ tục đặc biệt để thẩm định học sinh bị nghi ngờ mắc khuyết tật học tập. Quyết định về tình trạng đủ điều kiện cần được đưa ra bởi nhóm chuyên gia có trình độ và phụ huynh của trẻ, bao gồm cả giáo viên đứng lớp của trẻ, hoặc nếu không có giáo viên đứng lớp, giáo viên giáo dục thông thường đủ điều kiện dạy trẻ, và ít nhất một người đủ điều kiện thực hiện các đánh giá chẩn đoán cá nhân cho trẻ như chuyên gia tâm lý tại trường học hoặc giáo viên khắc phục khuyết tật đọc. Ít nhất một thành viên trong nhóm phải quan sát thành tích học tập của trẻ trong lớp học bình thường và nếu trẻ ở độ tuổi mẫu giáo, việc quan sát phải diễn ra trong một môi trường phù hợp với lứa tuổi đó. Việc quan sát có thể là hoạt động thực hiện trước khi trẻ được giới thiệu vào quy trình thẩm định chương trình giáo dục đặc biệt. Văn bản báo cáo thẩm định của nhóm phải nêu rõ cơ sở cho quyết định về việc trẻ có mắc khuyết tật học tập cụ thể nào hay không và mối quan hệ của khuyết tật đó với khả năng học tập và hành vi được quan sát của trẻ. [34 C.F.R. Secs. 300.307-311.] Để biết thông tin cụ thể về việc xác định xem con quý vị có nằm trong danh mục Khuyết Tật Học Tập Cụ Thể hay không, xem Chương 3, Thông Tin về Tiêu Chí Đủ Điều Kiện.