Menu Close

(2.7) Tôi có thể đóng góp gì cho quá trình thẩm định?

(2.7) Tôi có thể đóng góp gì cho quá trình thẩm định?

Với tư cách là phụ huynh, quý vị là người hiểu rõ con mình nhất. Quý vị có thể đóng góp bằng cách quan sát con mình lúc ở nhà, lưu ý các lĩnh vực giáo dục mà quý vị quan tâm, ghi lại và trình bày rõ những lịch vực đó cho nhân viên trường học. Xem Các Mẫu Cần Tìm, Phần Phụ Lục – Phụ lục F. Sau khi nhận được kế hoạch thẩm định, quý vị nên xem xét cẩn thận để xác định xem quý vị có muốn biết thêm thông tin về các thẩm định được đề xuất và/hoặc muốn yêu cầu thẩm định thêm các lĩnh vực khác hay không.