Menu Close

(2.33) Học khu có phải tiến hành kiểm tra bổ sung cho mỗi học sinh khuyết tật trong quá trình đánh giá lại hay không?

(2.33) Học khu có phải tiến hành kiểm tra bổ sung cho mỗi học sinh khuyết tật trong quá trình đánh giá lại hay không?

Không. Trong bất kỳ quá trình đánh giá lại nào, nhóm IEP (bao gồm cả phụ huynh) và các chuyên gia có trình độ khác, nếu phù hợp, phải xem xét dữ liệu hiện có về học sinh để xác định dữ liệu bổ sung nào, nếu có, là cần thiết nhằm xác định: 

(1) Học sinh có tiếp tục mắc tình trạng khuyết tật đủ điều kiện hay không; 

(2) Nhu cầu giáo dục của học sinh;

(3) Học sinh có tiếp tục cần chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan nữa hay không; 

(4) Có cần bổ sung hay sửa đổi chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan nhằm hỗ trợ học sinh đạt được các mục tiêu hàng năm có thể đo lường được quy định trong chương trình IEP của học sinh và tham gia vào chương trình giảng dạy tổng quát. 

Nhóm phải xem xét các đánh giá và thông tin do phụ huynh cung cấp; các thẩm định và quan sát dựa trên lớp học hiện nay; quan sát của giáo viên và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan. Nhóm có thể thực hiện việc xem xét này mà không cần tổ chức cuộc họp. [20 U.S.C. Sec. 1414(c)(1); 34 C.F.R. Sec. 300.305; Cal. Ed. Code Sec. 56381.] Học khu không bắt buộc phải nhận được sự chấp thuận của phụ huynh để thực hiện phần đánh giá lại này [34 C.F.R. Sec. 300.300(d)(1)(i).]

Nếu nhóm IEP quyết định rằng cần có dữ liệu/kiểm tra bổ sung, học khu phải nhận được sự chấp thuận của phụ huynh và tiến hành đánh giá. [34 C.F.R. Sec. 300.300(c); Cal. Ed. Code Sec. 56381(f).]

Nếu nhóm quyết định rằng không cần thêm bất kỳ dữ liệu/kiểm tra nào, học khu không cần tiến hành thẩm định trừ khi phụ huynh yêu cầu. Trong trường hợp này, học khu phải thông báo cho quý vị về quyết định này và các lý do kèm theo, đồng thời thông báo cho quý vị về quyền yêu cầu thẩm định của quý vị. [20 U.S.C. Sec. 1414(c)(4); 34 C.F.R. Sec. 300.305(d)(1)(ii); Cal. Ed. Code Sec. 56381(d).]