Menu Close

(2.32) Tần suất một học sinh khuyết tật phải thực hiện các đánh giá?

(2.32) Tần suất một học sinh khuyết tật phải thực hiện các đánh giá?

Học khu phải thực hiện đánh giá ban đầu trước khi xem xét cho học sinh tham gia chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan. Học khu có thể đánh giá lại tối đa một lần/năm nhưng phải tiến hành ít nhất ba năm một lần đối với học sinh tham gia chương trình giáo dục đặc biệt với một số trường hợp ngoại lệ nhất định.  Phải đánh giá lại bất cứ khi nào phụ huynh học sinh, giáo viên hoặc nhân viên học khu yêu cầu. [20 U.S.C. Sec. 1414(a)(2); 34 C.F.R. 300.303; Cal. Ed. Code Sec. 56329(d); ngoài ra, hãy xem Letter to Savit (2014) Office of Special Education Programs [OSEP] 64 IDELR 250.]