Menu Close

(2.40) Con tôi có cần được đưa vào các thẩm định năng lực thường xuyên của học khu hay không?

(2.40) Con tôi có cần được đưa vào các thẩm định năng lực thường xuyên của học khu hay không?

Có. Luật liên bang yêu cầu các học sinh khuyết tật tham gia vào các thẩm định toàn học khu và tiểu bang về thành tích của học sinh với sắp xếp riêng phù hợp nếu cần thiết. Việc tham gia vào các thẩm định này và bất kỳ sự sắp xếp riêng phù hợp nào phải được ghi thành văn bản trong chương trình IEP của học sinh. [34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(6); Cal. Ed. Code Secs. 56345(a)(5) & (6).] Để biết thông tin đầy đủ về các quyền của con quý vị liên quan đến các thẩm định này, hãy xem Chương 11, Thông Tin về Thẩm Định/Yêu Cầu Tốt Nghiệp Toàn Học Khu.

Ngoài ra, nhóm IEP có thể miễn cho học sinh những thẩm định này. Nếu nhóm IEP xác định rằng con quý vị sẽ không tham gia vào các thẩm định (hoặc một phần của thẩm định) toàn tiểu bang hoặc học khu, lý do cụ thể giải thích tại sao việc thẩm định không phù hợp với con quý vị và cách thức thẩm định cho con của quý vị phải được nêu rõ trong IEP. [20 U.S.C. Secs. 1412(a)(16) & 1414(d)(1)(A)(i)(VI)(bb); 34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(6)(ii); Cal. Ed. Code Sec. 56345(a)(6)(B).]