Menu Close

(2.51) Ảnh hưởng của vụ kiện Larry P. đến tiêu chí về điều kiện tham gia chương trình giáo dục đặc biệt là gì?

(2.51) Ảnh hưởng của vụ kiện Larry P. đến tiêu chí về điều kiện tham gia chương trình giáo dục đặc biệt là gì?

Các tiêu chí về điều kiện tham gia chương trình giáo dục đặc biệt của tiểu bang không bị ảnh hưởng bởi phán quyết của tòa án trong vụ kiện của [Larry P.] Lĩnh vực về điều kiện tham gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi phán quyết trong vụ kiện của [Larry P.] là khuyết tật học tập cụ thể.

Trước năm 2004, các học khu đã sử dụng “mô hình khác biệt” nhằm xác định xem học sinh có bị khuyết tật học tập hay không. Theo mô hình này, học sinh phải có sự khác biệt rất lớn giữa khả năng trí tuệ và thành tích trong các lĩnh vực học thuật. Theo truyền thống, khả năng của học sinh được đánh giá bằng các bài kiểm tra IQ tiêu chuẩn hóa. Tuy nhiên, vụ kiện của [Larry P.] đã ngăn việc sử dụng các bài kiểm tra này và yêu cầu các học khu sử dụng các phương pháp thay thế. Theo luật hiện hành, các tiểu bang không thể yêu cầu các học khu sử dụng mô hình khác biệt và phải cho phép sử dụng “phản ứng đối với can thiệp dựa trên nghiên cứu, khoa học” (response to scientific, research-based intervention, RTI) của trẻ. Các học khu lựa chọn tiếp tục sử dụng mô hình khác biệt có thể làm như vậy, nhưng phải sử dụng các bài kiểm tra thay thế để đo lường khả năng trí tuệ.  Xem Chương 3, Thông Tin về Điều Kiện Tham Gia.