Menu Close

(2.28) Học khu có thể giới hạn chi phí đánh giá độc lập và giới hạn nhân viên đánh giá ở người học khu lựa chọn không?

(2.28) Học khu có thể giới hạn chi phí đánh giá độc lập và giới hạn nhân viên đánh giá ở người học khu lựa chọn không?

Luật pháp liên bang hoặc tiểu bang cũng như các quy định của họ đều không giới hạn chi phí IEE. Tuy nhiên, Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ (U.S. Department of Education) đã đưa ra quan điểm rằng các học khu có thể đặt ra các tiêu chí kiểm soát chi phí (giới hạn chi phí) đối với IEE miễn là các giới hạn đó không ngăn cản phụ huynh đạt được IEE. Do đó, các học khu có thể thiết lập giới hạn hợp lý phản ánh tỷ lệ thông thường và theo tập quán trong cộng đồng của họ cho từng lĩnh vực chuyên môn. Các học khu cũng phải tạo cơ hội để phụ huynh thấy rằng giới hạn chi phí sẽ không được áp dụng do các yếu tố riêng biệt trong trường hợp của con họ. [Xem Nhận Xét về các quy định IDEA trong 71 Fed. Reg. 46689.]

Học khu được phép có các tiêu chí cơ quan về việc tiến hành IEE như địa điểm đánh giá và năng lực của nhân viên đánh giá độc lập. Các tiêu chí IEE phải giống như các tiêu chí được học khu sử dụng trong các đánh giá của họ và phải phù hợp với quyền của phụ huynh đối với IEE. [34 C.F.R. Sec. 300.502(e)(1).]

Học khu không được áp đặt bất kỳ điều kiện hoặc thời hạn nào khác liên quan đến việc đạt được IEE, ví dụ như nhân viên đánh giá đủ điều kiện mà quý vị sử dụng. [34 C.F.R. Sec. 300.502(e).] Không có quyền hạn pháp lý nào yêu cầu phụ huynh chọn nhân viên đánh giá IEE từ danh sách được phê duyệt trước của học khu. Tuy nhiên, học khu có nhiệm vụ thông báo cho phụ huynh về nơi họ có thể đạt được IEE. [34 C.F.R. Sec. 300.502(a)(2).] Quý vị cần chắc chắn rằng nhân viên đánh giá không phải là nhân viên của học khu và rằng nhân viên đó có đủ trình độ cần thiết để thực hiện thẩm định. [34 C.F.R. Sec. 300.502(a)(3)(i).]

Trong một số trường hợp, học khu có thể đề nghị quy trình thẩm định của Trung Tâm Chẩn Đoán California (California Diagnostic Center), một bộ phận của Sở Giáo Dục California (CDE). Trung Tâm Chẩn Đoán được thiết kế nhằm hỗ trợ các học khu không có chuyên môn thực hiện thẩm định cụ thể. Mặc dù quý vị có thể muốn xem xét quy trình thẩm định của Trung Tâm Chẩn Đoán nhưng có hai lý do khiến quý vị không muốn chấp nhận phương án này:

(1) Do danh sách chờ, Trung Tâm Chẩn Đoán có thể mất tới sáu tháng để hoàn thành thẩm định; và

(2) Vì Trung Tâm Chẩn Đoán là cơ quan công có mối quan hệ lâu dài với học khu của quý vị, nên việc thẩm định có thể hạn chế hơn trong các khuyến nghị.