Menu Close

(2.20) Ai là người thực hiện thẩm định?

(2.20) Ai là người thực hiện thẩm định?

Nhân viên được đào tạo phải quản lý từng bài kiểm tra trong quá trình thẩm định đúng theo hướng dẫn của người thiết kế bài kiểm tra. [34 C.F.R. Sec. 300.304(c)(1)(iv)&(v).] Theo luật, việc thẩm định phải được thực hiện bởi những người am hiểu về tình trạng khuyết tật sẽ thẩm định và có đủ khả năng thực hiện thẩm định đó. [Cal. Ed. Code Sec. 56320(g).] Hơn nữa, những người này phải thành thạo cả kỹ năng nói và viết bằng ngôn ngữ hoặc phương thức giao tiếp chính của học sinh, và phải có kiến thức cũng như hiểu biết về nền tảng văn hóa và dân tộc của học sinh. Các quy định của California yêu cầu sử dụng thông dịch viên khi cần thiết. [5 C.C.R. Sec. 3023.]

Chuyên gia tâm lý có uy tín tại học khu, người đã được đào tạo và chuẩn bị để thẩm định các yếu tố văn hóa và dân tộc phù hợp với học sinh được thẩm định, phải tiến hành thẩm định tâm lý. [Cal. Ed. Code Sec. 56324(a).] Thẩm định sức khỏe phải được thực hiện bởi y tá hoặc bác sĩ có uy tín tại học khu – những người đã được đào tạo và chuẩn bị để thẩm định các yếu tố văn hóa và dân tộc phù hợp với học sinh được thẩm định. [Cal. Ed. Code Sec. 56324(b).] Chuyên gia tâm lý có uy tín tại học khu phải thực hiện các bài kiểm tra cá nhân về chức năng trí tuệ hoặc cảm xúc. [Cal. Ed. Code Sec. 56320(b)(3).]