Menu Close

(2.44) Con tôi đang học ở một trường tư thục. Học khu có phải đánh giá con tôi về điều kiện tham gia chương trình giáo dục đặc biệt ngay cả khi tôi không có ý định cho con thôi học ở trường tư thục hay không?

(2.44) Con tôi đang học ở một trường tư thục. Học khu có phải đánh giá con tôi về điều kiện tham gia chương trình giáo dục đặc biệt ngay cả khi tôi không có ý định cho con thôi học ở trường tư thục hay không?

Có, miễn là đạt được sự chấp thuận của quý vị, học khu phải tìm, xác định và thẩm định tất cả trẻ khuyết tật ở trường tư thục, bao gồm trẻ khuyết tật trong độ tuổi đi học có liên quan đến tôn giáo. Cả học khu mà quý vị cư trú và học khu có trường tư thục (nếu khác nhau) đều có nghĩa vụ “Phát Hiện Trẻ Em”. Quý vị nên gửi văn bản yêu cầu thẩm định cho cả hai học khu mặc dù chỉ học khu nơi quý vị cư trú mới có trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho con quý vị nếu trẻ đủ điều kiện. [34 C.F.R. Secs. 300.111 & 300.131; Cal. Ed. Code Secs. 56171, 56300, & 56301.]