Menu Close

(2.49) Một số bài kiểm tra thường được sử dụng cho các học sinh nói tiếng Tây Ban Nha có thể cần các dịch vụ giáo dục đặc biệt là gì?

(2.49) Một số bài kiểm tra thường được sử dụng cho các học sinh nói tiếng Tây Ban Nha có thể cần các dịch vụ giáo dục đặc biệt là gì?

Điều quan trọng nhất trong việc xác định học sinh nói tiếng Tây Ban Nha là thẩm định viên, chứ không phải bài kiểm tra. Bất kỳ phụ huynh hoặc nhà cung cấp/nhân viên hỗ trợ cộng đồng nào làm việc với các học sinh nói tiếng Tây Ban Nha cũng nên kiểm tra cẩn thận việc đào tạo song ngữ, đào tạo thẩm định và độ nhạy cảm về văn hóa của người thực hiện quy trình kiểm tra giáo dục đặc biệt. Cần tránh tuyệt đối việc dịch bài kiểm tra, vì bản dịch sẽ khiến kết quả không còn tác dụng.

Dưới đây là các lĩnh vực thẩm định và kiểm tra chung thường được sử dụng cho những người nói tiếng Tây Ban Nha. Các bài kiểm tra không có hiệu lực đối với tất cả học sinh trong mọi trường hợp. Hãy nhớ rằng, mỗi kế hoạch thẩm định nên được điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu thẩm định giáo dục riêng của từng học sinh.

Đọc và Kỹ Năng            

Học Thuật Khác:  •   Woodcock-Muñoz III

Ngôn Ngữ:Clinical Evaluation of Language Fundamentals (CELF-5 Spanish) Expressive One Word Picture Vocabulary Test (EOWPVT-4 Spanish Bilingual Edition) Receptive One Word Picture Vocabulary Test (ROWPVT- 4 Spanish Bilingual Edition) Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT-4 Spanish) Test of Auditory Processing Skills (TAPS-3 SBE)  
Xử lý:Test of Auditory Processing Skills (TAPS-3 SBE) Test of Visual Processing Skills (TVPS – Bilingual (Spanish))
  Nhận thức:•   Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-5) •   Leiter International Performance Scale      (Nonverbal) (LEITER-5) •   Test of Nonverbal Intelligence (TONI-4)