Menu Close

(2.6) Con tôi được giới thiệu tham gia chương trình giáo dục đặc biệt, và tôi đã nhận được kế hoạch thẩm định với một danh sách dài các bài kiểm tra có thể được thực hiện. Có phải học khu nên trình bày cụ thể hơn không?

(2.6) Con tôi được giới thiệu tham gia chương trình giáo dục đặc biệt, và tôi đã nhận được kế hoạch thẩm định với một danh sách dài các bài kiểm tra có thể được thực hiện. Có phải học khu nên trình bày cụ thể hơn không?

Trước khi thực hiện bất kỳ thẩm định nào, học khu phải cung cấp cho quý vị kế hoạch thẩm định. Kế hoạch thẩm định phải nêu rõ loại hình thẩm định được thực hiện. [34 C.F.R. Sec. 300.304; Cal. Ed. Code Sec. 56321(b)(3).] Thông thường, học khu sẽ liệt kê một số bài kiểm tra theo từng lĩnh vực thẩm định vì người đánh giá có thể phải xác định bài kiểm tra nào là phù hợp nhất trong quá trình thẩm định thực tế – khi họ hiểu rõ hơn về con quý vị. Nếu không hiểu loại hình thẩm định đang được sử dụng, quý vị nên yêu cầu làm rõ. Nếu cho rằng một số thiết bị kiểm tra nhất định không phù hợp với con quý vị, quý vị có thể yêu cầu không sử dụng những thiết bị đó và không ký giấy chấp thuận thẩm định cho đến khi quý vị và học khu đạt được thỏa thuận về các biện pháp thẩm định sẽ được sử dụng. Nếu quý vị không thể chấp thuận các thiết bị kiểm tra phù hợp, hai bên có thể sẽ phải tham gia phiên điều trần theo thủ tục pháp lý để xác định các thiết bị kiểm tra phù hợp.