Menu Close

(2.36) Tôi có thể làm gì nếu tôi tin rằng việc đánh giá lại được thực hiện một cách hời hợt chỉ để đáp ứng nhiệm vụ pháp lý?

(2.36) Tôi có thể làm gì nếu tôi tin rằng việc đánh giá lại được thực hiện một cách hời hợt chỉ để đáp ứng nhiệm vụ pháp lý?

Tất cả các thẩm định, bao gồm cả việc đánh giá lại trong vòng ba năm, phải được thực hiện theo luật tiểu bang và liên bang. [Cal. Ed. Code Sec. 56381.] Kế hoạch đánh giá của học khu sẽ cung cấp cho quý vị đủ thông tin để xác định sự phù hợp của việc đánh giá. Nếu kế hoạch không đủ toàn diện, quý vị có thể đề nghị thực hiện các bài kiểm tra bổ sung và/hoặc có thể yêu cầu hoãn cuộc họp IEP cho đến khi có thể đánh giá lại toàn diện. Tính triệt để của việc đánh giá lại cũng có thể là chủ đề của phiên điều trần theo thủ tục pháp lý, khiếu nại về tuân thủ theo luật tiểu bang hoặc yêu cầu IEE. [34 C.F.R. Sec.300.507(a)(1).]