Menu Close

(2.26) Các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa chính thức có phải là kiểu dữ liệu thẩm định duy nhất mà nhóm IEP có thể xem xét không?

(2.26) Các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa chính thức có phải là kiểu dữ liệu thẩm định duy nhất mà nhóm IEP có thể xem xét không?

Không. Trong phạm vi của đánh giá ban đầu hoặc đánh giá lại, các quy định của liên bang yêu cầu xem xét dữ liệu hiện tại về trẻ. Dữ liệu này bao gồm các đánh giá và thông tin do phụ huynh cung cấp; các thẩm định và quan sát dựa trên lớp học hiện nay; quan sát của giáo viên và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan. [20. U.S.C. Sec. 1414(c); 34 C.F.R. Sec. 300.305(a)(1).]

Ngoài ra, học khu phải lấy thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Các nguồn này bao gồm các bài kiểm tra năng khiếu, bài kiểm tra thành tích, thông tin phụ huynh cung cấp, khuyến nghị của giáo viên và thông tin về tình trạng thể chất, nền tảng xã hội hoặc văn hóa và hành vi thích nghi của học sinh. [34 C.F.R. Sec. 300.306(c)(1).] Quý vị có thể nhận được các bản sao dữ liệu đánh giá hoặc các biên bản là căn cứ cho báo cáo thẩm định của con quý vị. Việc không chia sẻ với phụ huynh dữ liệu đánh giá là cơ sở cho các báo cáo đánh giá có thể tạo thành sự từ chối FAPE nếu việc này cản trở sự tham gia của phụ huynh vào quy trình IEP. [M.M. v. Lafayette School District (9th Cir. 2014) 767 F.3d 842; 64 IDELR 31.]