Menu Close

(2.23) Thông tin trong văn bản thẩm định của con tôi cần chi tiết đến đâu?

(2.23) Thông tin trong văn bản thẩm định của con tôi cần chi tiết đến đâu?

Văn bản thẩm định sẽ cung cấp cho quý vị bức tranh rõ nét về chức năng hoạt động của con quý vị trong tất cả các lĩnh vực được kiểm tra. Bộ Luật Giáo Dục California Mục 56327 yêu cầu báo cáo phải bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả những điều sau đây:

(1) Học sinh có thể cần chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan hay không;

(2) Cơ sở xác định;

(3) Hành vi liên quan được ghi nhận trong quá trình quan sát học sinh trong môi trường phù hợp;

(4) Mối quan hệ của hành vi đó với chức năng học tập và chức năng xã hội của học sinh;

(5) Các phát hiện về y tế, sự phát triển và sức khỏe có liên quan đến giáo dục nếu có;

(6) Đối với học sinh bị khuyết tật học tập, liệu có sự khác biệt nào giữa thành tích và khả năng không thể khắc phục mà không có chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan hay không;

(7) Quyết định liên quan đến tác động của những nhược điểm về môi trường, văn hóa, hoặc kinh tế, nếu phù hợp; và

(8) Nhu cầu sử dụng dịch vụ, vật liệu và thiết bị chuyên dụng cho học sinh bị khuyết tật tỷ lệ thấp.

Ngoài ra, báo cáo phải nêu chi tiết cụ thể về các lĩnh vực thiếu hụt (yếu hoặc chậm trễ) và các lĩnh vực ưu thế có thể được sử dụng để hỗ trợ trẻ trong việc khắc phục những thiếu hụt đó.  Với tư cách là phụ huynh, quý vị có thể hiểu cách học và ưu nhược điểm trong học tập của con quý vị ảnh hưởng thế nào đến khả năng học tập của trẻ. Nếu quý vị không rõ về điều này, hãy yêu cầu nhân viên trường học giải thích cho quý vị. Hãy yêu cầu họ giải thích các thuật ngữ kỹ thuật bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Các thẩm định phải xác định không chỉ tính đủ điều kiện, mà cả nội dung được đề xuất trong chương trình IEP của con quý vị và thông tin liên quan đến việc cho phép trẻ tham gia và tiến bộ trong chương trình giảng dạy tổng quát, hoặc đối với trẻ mẫu giáo là trong các hoạt động phù hợp. [20 U.S.C. Sec. 1414(b)(2); 34 C.F.R. Sec. 300.304(b)(1)(ii).]