Menu Close

(2.5) Con tôi theo lịch học truyền thống (từ Tháng 8 đến Tháng 6) và cũng tham gia chương trình học thêm trong suốt mùa hè. Học khu có phải thẩm định trong thời gian hè không?

(2.5) Con tôi theo lịch học truyền thống (từ Tháng 8 đến Tháng 6) và cũng tham gia chương trình học thêm trong suốt mùa hè. Học khu có phải thẩm định trong thời gian hè không?

Không. Học khu không phải thực hiện thẩm định trong khoảng thời gian giữa “các kỳ học thông thường”. [Cal. Ed. Code Sec. 56344(a).]