Menu Close

(2.25) Tôi có thể nhận các bản sao báo cáo thẩm định bằng văn bản trước cuộc họp IEP hay không?

(2.25) Tôi có thể nhận các bản sao báo cáo thẩm định bằng văn bản trước cuộc họp IEP hay không?

Có. Quý vị có thể nhận được các bản sao. Các học khu được luật pháp liên bang yêu cầu cung cấp các bản sao báo cáo thẩm định miễn phí sau khi hoàn thành thẩm định và trước bất kỳ cuộc họp IEP nào. [20 U.S.C. Sec. 1414(b)(4); 34 C.F.R. Secs. 300.306(a)(2) & 300.613(a).] Quý vị nên yêu cầu bằng văn bản rằng tất cả các thẩm định sẽ được gửi đến cho quý vị trong thời gian hợp lý trước cuộc họp IEP. Luật liên bang hoặc tiểu bang không quy định thời hạn cụ thể trong việc thông báo cho các học khu biết về số ngày trước cuộc họp IEP mà họ phải cung cấp các bản sao thẩm định và hồ sơ giáo dục khác cho phụ huynh. Khi quý vị đưa ra yêu cầu thẩm định trước cuộc họp IEP, hãy thông báo với học khu rằng quý vị sẽ đồng ý lên lịch lại cuộc họp IEP nếu học khu không hoàn thành các báo cáo trong thời gian hợp lý trước cuộc họp để quý vị xem xét. Nếu học khu không tôn trọng yêu cầu của quý vị, thí lý lẽ đanh thép nhất để quý vị phản biện là việc không cung cấp trước các thẩm định sẽ khiến quý vị không thể tham gia cuộc họp một cách hiệu quả và đưa ra thông báo chấp thuận có hiểu biết đối với IEP. [34 C.F.R. Sec. 300.322; Cal. Ed. Code Sec. 56346.]