Menu Close

(2.37) Con tôi tạm thời nằm trong bệnh viện tâm thần ở quận khác. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm thực hiện thẩm định hoặc đánh giá lại chương trình giáo dục đặc biệt?

(2.37) Con tôi tạm thời nằm trong bệnh viện tâm thần ở quận khác. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm thực hiện thẩm định hoặc đánh giá lại chương trình giáo dục đặc biệt?

Các học sinh trong chương trình giáo dục đặc biệt được đưa vào bệnh viện công, bệnh viện trẻ em được cấp phép của tiểu bang, bệnh viện tâm thần, bệnh viện độc quyền hoặc cơ sở y tế phục vụ các mục đích y khoa là trách nhiệm giáo dục của học khu, khu vực lập kế hoạch chương trình giáo dục đặc biệt tại địa phương hoặc Văn Phòng Giáo Dục Quận có bệnh viện hoặc cơ sở y tế đó. [Cal. Ed. Code Secs. 56167 & 56168(b).] Do đó, việc đánh giá lại sẽ được thực hiện bởi cơ quan giáo dục chịu trách nhiệm về khu vực có cơ sở y tế đó.