Menu Close

(2.31) Học khu từ chối cho phép nhân viên đánh giá độc lập đến thăm học khu để quan sát con tôi theo cách xếp lớp hiện tại hoặc đề xuất. Tôi có thể làm gì?

(2.31) Học khu từ chối cho phép nhân viên đánh giá độc lập đến thăm học khu để quan sát con tôi theo cách xếp lớp hiện tại hoặc đề xuất. Tôi có thể làm gì?

Việc yêu cầu nhân viên thẩm định đưa hoạt động quan sát trẻ tại lớp học vào quá trình đánh giá là cần thiết. Nếu không, chuyên gia của quý vi sẽ bị học khu phản bác vì đưa ra ý kiến từ góc độ lâm sàng không liên quan đến những gì xảy ra trong lớp học. Nếu việc quan sát quá tốn kém hoặc mất nhiều thời gian thì ít nhất, nhân viên đánh giá cũng nên trao đổi với giáo viên và các nhà cung cấp dịch vụ khác để hỗ trợ các kết luận và/hoặc khuyến nghị của thẩm định độc lập.

Nếu học khu đã quan sát trẻ trong quá trình thẩm định hoặc nếu các quy trình thẩm định của học khu cho phép quan sát trong lớp học, nhân viên đánh giá độc lập cũng có quyền tương tự trong việc quan sát trẻ theo cách xếp lớp giảng dạy hiện tại hoặc đề xuất, dù thẩm định độc lập đó được thực hiện bằng chi phí công hay tư. Quyền này tồn tại dù có yêu cầu phiên điều trần theo thủ tục pháp lý hay không. [Cal. Ed. Code Sec. 56329(b) & (c).]

Nếu học khu từ chối cho phép nhân viên đánh giá độc lập đến cơ sở trong quá trình thẩm định độc lập, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về tuân thủ lên Sở Giáo Dục (CDE) hoặc đề nghị Văn Phòng Điều Trần Hành Chính thực thi quyền này. Xem Chương 6, Thông Tin về Phiên Điều Trần theo Thủ Tục Pháp Lý/Quy Trình Tuân Thủ.

Quyền quan sát cách xếp lớp đề xuất cũng được áp dụng cho các học khu.  Nếu phụ huynh đề nghị học khu thanh toán, hoặc bồi hoàn cho phụ huynh các chi phí xếp lớp của trường tư thục, học khu có quyền quan sát trường tư thục được đề xuất đó và/hoặc quan sát học sinh trong trường tư thục được đề xuất đó nếu phụ huynh đã gửi trẻ học ở đó. [Cal. Ed. Code Sec. 56329(d).]