Menu Close

(2.10) Quá trình thẩm định cần bao gồm những lĩnh vực nào?

(2.10) Quá trình thẩm định cần bao gồm những lĩnh vực nào?

Học sinh cần được thẩm định ở tất cả các lĩnh vực liên quan đến tình trạng khuyết tật đáng nghi bao gồm, nếu phù hợp, sức khỏe và sự phát triển, thị lực (bao gồm thị lực kém), thính giác, khả năng vận động, chức năng ngôn ngữ, khả năng chung, học tập, tự trợ giúp, các kỹ năng định hướng và vận động, khả năng và đam mê nghề nghiệp và học nghề, trạng thái xã hội và tình cảm. Nếu phù hợp, học khu cần thu thập lịch sử phát triển. [Cal. Ed. Code Sec. 56320(f); 34 C.F.R. Sec. 300.304(c)(4).]

Các quy định của liên bang và tiểu bang quy định rõ rằng việc đánh giá phải “đủ toàn diện để xác định tất cả các nhu cầu về giáo dục đặc biệt và dịch vụ liên quan của trẻ, dù có hay không liên kết phổ biến” với loại khuyết tật của trẻ. [34 C.F.R Sec. 300.304(c)(6); Cal Ed. Code Sec. 56320(f).] Học khu phải sử dụng các công cụ kiểm tra hợp lý về mặt kỹ thuật có thể chứng minh ảnh hưởng của các yếu tố nhận thức, hành vi, thể chất và phát triển đối với chức năng hoạt động của trẻ. Nói chung, học khu phải sử dụng các công cụ và chiến lược thẩm định cung cấp thông tin liên quan có thể trực tiếp hỗ trợ cho mọi người trong việc xác định nhu cầu giáo dục của trẻ. [34 C.F.R. Sec. 300.304(c)(7).]  

Ngoài ra, học khu phải xem xét liệu con quý vị có cần công nghệ hỗ trợ (assistive technology – AT) để hưởng lợi ích từ hướng dẫn hay không. Cụ thể, học khu có thể cần thẩm định về bất kỳ dịch vụ hoặc thiết bị nào trực tiếp hỗ trợ trẻ trong việc lựa chọn, mua hoặc sử dụng thiết bị AT. Việc thẩm định phải bao gồm “đánh giá chức năng” của con quý vị trong “môi trường tập quán” của trẻ. [34 C.F.R. Sec. 300.6.] Các thẩm định sẽ hỗ trợ phụ huynh và học khu trong việc xác định nội dung chương trình IEP của trẻ nếu phát hiện trẻ có đủ điều kiện tham gia chương trình giáo dục đặc biệt [34 C.F.R. Sec. 300.304(b)(1)(ii)], và các thiết bị và dịch vụ công nghệ hỗ trợ là các thành phần tiềm năng trong chương trình IEP của trẻ.  [34 C.F.R. Sec. 300.324(a)(2)(v); Cal. Ed. Code 56341.1(b)(5).] Xem Chương 5, Thông Tin về Các Dịch Vụ Liên Quan.

Khi có cơ sở để nghi ngờ rằng trẻ bị khuyết tật, học khu phải thực hiện đánh giá ban đầu riêng biệt và đầy đủ, đảm bảo trẻ được thẩm định tất cả các lĩnh vực khuyết tật nghi ngờ bằng cách sử dụng một loạt các công cụ hợp lý về mặt kỹ thuật và đáng tin cậy. Nếu không, học khu sẽ vi phạm luật giáo dục đặc biệt về cơ bản và không thể thiết kế chương trình IEP phù hợp với nhu cầu riêng của học sinh. Những biện pháp thẩm định qua loa cũng làm giảm khả năng của phụ huynh trong việc tham gia đầy đủ vào quá trình phát triển IEP. [Timothy O. v. Paso Robles Unified School District (9th Cir. 2016) 822 F.3d 1105; 67 IDELR 227.]