Menu Close

(2.9) Tôi nên đặt ra những câu hỏi nào khi con tôi được học khu bố trí thẩm định?

(2.9) Tôi nên đặt ra những câu hỏi nào khi con tôi được học khu bố trí thẩm định?

Quý vị có thể hỏi về bất kỳ lĩnh vực thẩm định nào mà quý vị quan tâm. Cụ thể, quý vị có thể hỏi xem ai hoặc bao nhiêu người sẽ làm việc với con quý vị trong quá trình thẩm định. Quá trình thẩm định sẽ kéo dài bao lâu? Họ sẽ gặp con quý vị bao nhiêu lần?  Quý vị có thể có mặt trong quá trình thẩm định không? Con quý vị sẽ được thẩm định bằng ngôn ngữ quý vị nói ở nhà phải không? Ngoài ra, quý vị nên yêu cầu học khu giải thích về các thẩm định sẽ được thực hiện với con quý vị nếu quý vị không hiểu lý do cần thực hiện các thẩm định đó. Học khu cần giải thích bất kỳ kiểm tra nào sẽ thực hiện với con quý vị.