Menu Close

(2.15) Các kiểm tra phổ biến nhất được sử dụng trong việc thẩm định trẻ bị nghi ngờ mắc khuyết tật học tập là gì?

(2.15) Các kiểm tra phổ biến nhất được sử dụng trong việc thẩm định trẻ bị nghi ngờ mắc khuyết tật học tập là gì?

Theo luật, học sinh phải được kiểm tra cá nhân về khả năng hoặc trí tuệ và kiểm tra thành tích trong các lĩnh vực như đọc, làm toán và viết. Bài kiểm tra trí tuệ được sử dụng phổ biến nhất là Wechsler Intelligence Scale for Children. Đôi khi, Wechsler Pre-School and Primary Scale of Intelligence-Revised (WPPSI-R) hoặc Stanford-Binet Intelligence Test sẽ được sử dụng.

Các bài kiểm tra thành tích được sử dụng phổ biến nhất bao gồm Wide Range Achievement Test (WRAT), Peabody Individual Achievement Test (PIAT) và Woodcock-Johnson Psycho Educational Battery-Revised (WJPEB-R). Tất cả đều là những bài kiểm tra ngắn được thiết kế nhằm giúp quý vị biết về cấp lớp mà học sinh thực sự đạt được xét về kỹ năng đọc, viết, đánh vần và làm toán.

Do vụ [Larry P. v. Riles] (xem Câu Hỏi 45 bên dưới) cấm các học khu sử dụng các bài kiểm tra trí tuệ để thẩm định học sinh người Mỹ gốc Phi, ngày càng có nhiều học khu tránh sử dụng các bài kiểm tra IQ và thay vào đó, họ dựa vào các biện pháp hành vi thích nghi. [Larry P. v. Riles, 793 F.2d 969 (9th Cir. 1984).] Học khu có thể quản lý các thiết bị tiêu chuẩn như:

Adaptive Behavior Inventory for Children (ABIC, Vineland-3);

Adaptive Behavior Scales (ABS, Vineland-3);

Scales of Independent Behavior-Revised (SIB-R);

Woodcock-Johnson – IV) (WJ-IV) or

Vineland Adaptive Behavior Scales (Vineland-3). 

Các học khu cũng sẽ sử dụng các quan sát lâm sàng và phỏng vấn không chính thức để thu thập dữ liệu về các kỹ năng sống và hoạt động hàng ngày trong gia đình và cộng đồng.