Menu Close

(2.12) Có phải bác sĩ là chuyên gia duy nhất có thể cung cấp chẩn đoán ADD/ADHD (rối loạn giảm chú ý/rối loạn tăng động giảm chú ý) trong phạm vi quy trình thẩm định giáo dục đặc biệt?

(2.12) Có phải bác sĩ là chuyên gia duy nhất có thể cung cấp chẩn đoán ADD/ADHD (rối loạn giảm chú ý/rối loạn tăng động giảm chú ý) trong phạm vi quy trình thẩm định giáo dục đặc biệt?

Không, trừ khi học khu cho rằng cần phải có bác sĩ y khoa để thực hiện chẩn đoán. Trong trường hợp đó, học khu phải đảm bảo rằng bác sĩ thực hiện đánh giá miễn phí cho phụ huynh. Trong thư của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ ghi rõ rằng:

Nếu một cơ quan công (học khu) cho rằng đánh giá y tế của bác sĩ được cấp phép là điều cần thiết trong phạm vi đánh giá nhằm xác định xem trẻ… bị nghi ngờ mắc ADD có đáp ứng tiêu chí về điều kiện tham gia của danh mục Sức Khỏe Suy Giảm Khác hay không, học khu phải đảm bảo rằng việc đánh giá này được thực hiện và miễn phí đối với phụ huynh.

[OSEP Letter, February 18, 1992, 18 IDELR 963.]

Nếu cho rằng một chuyên gia chăm sóc sức khỏe không phải bác sĩ có thể cung cấp đánh giá, thì học khu có thể sử dụng một nhà cung cấp khác, miễn là phải đáp ứng tất cả các biện pháp bảo vệ yêu cầu đánh giá theo luật liên bang và tiểu bang. Trường học hoặc nhân viên khác được chọn thực hiện đánh giá ADD/ADHD phải được đào tạo để thực hiện việc này. [34 C.F.R. Sec. 300.304(c)(1)(iv); Cal. Ed. Code Sec. 56320(b)(3).]

Phụ huynh không phải dựa vào duy nhất đánh giá của học khu để chẩn đoán ADD hoặc ADHD. Phụ huynh có thể cung cấp chẩn đoán độc lập về ADD hoặc ADHD từ bác sĩ nhi khoa, chuyên gia tâm lý hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần khác cho học khu. Học khu phải xem xét đánh giá độc lập về con quý vị trong quy trình IEP.