Menu Close

(2.46) CDE có hành động cụ thể để thực hiện vụ kiện Larry P. hay không?

(2.46) CDE có hành động cụ thể để thực hiện vụ kiện Larry P. hay không?

Sở Giáo Dục California đã ban hành một chỉ thị toàn tiểu bang cho tất cả các nhà giáo dục đặc biệt của tiểu bang để làm rõ việc sử dụng các bài kiểm tra IQ trong quá trình thẩm định học sinh người Mỹ gốc Phi đối với các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Các thành phần chính của chỉ thị bao gồm:

(1) Các học khu không được sử dụng bài kiểm tra trí tuệ trong quá trình thẩm định học sinh người Mỹ gốc Phi được giới thiệu các dịch vụ giáo dục đặc biệt;

(2) Thay vì bài kiểm tra IQ, các học khu nên sử dụng các phương thức thẩm định thay thế để xác định việc gia nhập và xếp lớp (chẳng hạn như thẩm định lịch sử và sự phát triển cá nhân của học sinh, hành vi thích nghi, năng lực học tập, thành tích học tập và các công cụ đánh giá được thiết kế để chỉ ra thông tin cụ thể liên quan đến khả năng cũng như sự thiếu khả năng của học sinh trong các lĩnh vực kỹ năng cụ thể);

(3) Không thực hiện bài kiểm tra IQ đối với học sinh người Mỹ gốc Phi ngay cả khi có sự chấp thuận của phụ huynh;

(4) Khi học khu nhận được hồ sơ có chứa biên bản kiểm tra từ các cơ quan hoặc thẩm định viên độc lập khác, những hồ sơ này phải được chuyển tiếp cho phụ huynh. Điểm IQ có trong hồ sơ sẽ không đưa vào hồ sơ học tập hiện tại của học sinh;

(5) Không có mục đích liên quan đến giáo dục đặc biệt nào là cơ sở thực hiện các bài kiểm tra IQ đối với học sinh người Mỹ gốc Phi;

(6) Không sử dụng các bài kiểm tra IQ để xác định xem học sinh người Mỹ gốc Phi có bị khuyết tật học tập hay không, vì có khả năng điểm số phát sinh có thể dẫn đến việc sau đó học sinh được xác định bị thiểu năng trí tuệ;

(7) Việc cấm kiểm tra IQ được áp dụng ngay cả khi học sinh không còn được xếp vào các lớp học ban ngày đặc biệt chỉ định EMR;

(8) Chỉ thị này thay thế tất cả các thông báo trước đó về ý nghĩa và hiệu lực của phán quyết Tòa Án trong vụ kiện [Larry P. v. Riles].  [CDE, Larry P. Directive, 1986.]