Menu Close

(2.30) Có cách nào khác để có được đánh giá độc lập nếu học khu từ chối cung cấp và tôi không đủ khả năng để thanh toán cho đánh giá hay không?

(2.30) Có cách nào khác để có được đánh giá độc lập nếu học khu từ chối cung cấp và tôi không đủ khả năng để thanh toán cho đánh giá hay không?

Trong quá trình hòa giải, phụ huynh và học khu thường sẽ đồng ý với thẩm định độc lập. ALJ tại phiên điều trần theo thủ tục pháp lý cũng có thể yêu cầu đánh giá độc lập trong phạm vi phiên điều trần. Trong trường hợp này, đánh giá độc lập được thực hiện bằng chi phí công. [Cal. Ed. Code Sec. 56505.1(e).] Quý vị nên liên hệ với các bệnh viện địa phương, trung tâm y tế, trung tâm đào tạo nguồn lực phụ huynh, các nhóm hỗ trợ phụ huynh, trung tâm khu vực hoặc các cơ quan dựa trên cộng đồng khác để tìm hiểu các đánh giá chi phí thấp hiện có.