Menu Close

(2.16) Liệu có tài liệu nào tôi sở hữu có thể giúp ích trong quá trình thẩm định không?

(2.16) Liệu có tài liệu nào tôi sở hữu có thể giúp ích trong quá trình thẩm định không?

Có. Các báo cáo chuyên môn khác nhau mà quý vị có thể từng nhận được về con quý vị từ các nguồn khác – ví dụ từ bác sĩ hoặc trung tâm khu vực – sẽ giúp ích cho quá trình thẩm định. Ví dụ, lời nói và ngôn ngữ, liệu pháp nghề nghiệp hoặc vật lý, báo cáo thần kinh hoặc nhãn khoa; quan sát của giáo viên hiện tại (từ trường mẫu giáo hoặc học khu khác); các quan sát của nhân viên trong hoạt động nghỉ ngơi, giải trí hoặc cắm trại; và các báo cáo y tế đặc biệt thường hữu ích. Các học khu thường yêu cầu quý vị chia sẻ với họ các báo cáo chuyên môn khác để hỗ trợ việc xác định nhu cầu của con quý vị.  Trên thực tế, mọi đánh giá độc lập do phụ huynh cung cấp cho học khu phải được xem xét trong bất kỳ quyết định nào liên quan đến chương trình và dịch vụ của học sinh. [34 C.F.R. Sec. 300.305(a)(1)(i); Cal. Ed. Code Sec. 56329(c).] Việc học khu không xem xét các báo cáo đánh giá độc lập về con quý vị cũng tạo thành sự từ chối giáo dục công lập phù hợp và miễn phí vì việc này ngăn cản sự tham gia hiệu quả của phụ huynh vào quá trình phát triển IEP. [Student v. Los Angeles Unified School District (2015) 65 IDELR 246.]