Menu Close

(2.2) Mất bao lâu để học khu hoàn thành thẩm định cho con tôi?

(2.2) Mất bao lâu để học khu hoàn thành thẩm định cho con tôi?

Theo luật tiểu bang, học khu của quý vị phải cung cấp cho quý vị kế hoạch thẩm định trong vòng 15 ngày sau khi nhận được thư giới thiệu bằng văn bản của quý vị về các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Nếu thư giới thiệu thẩm định được thực hiện trong vòng 10 ngày trở xuống trước khi hết năm, học khu phải lập kế hoạch thẩm định trong vòng 10 ngày sau khi bắt đầu năm học tiếp theo. [Cal. Ed. Code Sec. 56321(a).] Kế hoạch thẩm định sẽ:

(1) Viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu đối với công chúng;

(2) Được cung cấp bằng ngôn ngữ chính của phụ huynh hoặc phương thức giao tiếp khác do phụ huynh sử dụng, trừ khi việc làm này rõ ràng không khả thi;

(3) Giải thích các loại thẩm định được thực hiện;

(4) Tuyên bố rằng không có chương trình giáo dục cá nhân nào xuất phát từ việc thẩm định mà không được sự đồng ý của phụ huynh;

(5) Kèm theo bản sao thông báo về quyền của phụ huynh, trong đó có thông tin giải thích về tất cả các biện pháp bảo vệ đúng thủ tục theo luật giáo dục đặc biệt của tiểu bang và liên bang; và 

(6) Kèm theo bản mô tả về bất kỳ cơ chế giải quyết tranh chấp không bắt buộc nào hiện có theo luật tiểu bang;

(7) Mô tả về bất kỳ công tác thẩm định nào được thực hiện gần đây (kể cả thẩm định độc lập và thông tin thẩm định mà phụ huynh yêu cầu xem xét);

(8) Có thông tin nêu rõ ngôn ngữ chính của học sinh và khả năng thành thạo ngôn ngữ đó.

[Cal. Ed. Code Sec. 56321(a), (b); 5 C.C.R. Sec. 3022.]

Quý vị có ít nhất 15 ngày để trả lời hoặc chấp thuận kế hoạch thẩm định.  [Cal. Ed. Code Sec. 56321(c)(4).] Sau khi nhận được kế hoạch thẩm định đã ký, học khu có 60 ngày (không tính ngày nghỉ của trường vượt quá năm (5) ngày và những ngày trường không có hoạt động giảng dạy) để hoàn thành thẩm định và triệu tập cuộc họp Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân Hóa (Individualized Education Program, IEP) nhằm xác định xem trẻ có đủ điều kiện tham gia chương trình giáo dục đặc biệt hay không và phát triển IEP cho trẻ nếu trẻ đó đủ điều kiện. [Cal. Ed. Code Sec. 56344(a).]  Khi phát hiện trẻ hội đủ điều kiện, học khu không thể đưa trẻ ra khỏi chương trình giáo dục đặc biệt mà không thực hiện đánh giá chứng minh rằng trẻ không còn đủ điều kiện. [20 United States Code (U.S.C.) Sec. 1414(c)(5); 34 C.F.R. Sec. 300.305(e)(1).]

Nếu trẻ được giới thiệu vào chương trình giáo dục đặc biệt trong thời gian 30 ngày trở xuống trước khi kết thúc năm học, học khu phải tổ chức một cuộc họp để phát triển chương trình IEP trong vòng 30 ngày sau khi bắt đầu năm học mới. [Cal. Ed. Code Sec. 56344(a).]