Menu Close

(2.27) Nếu tôi không đồng ý với đánh giá của học khu, liệu tôi có thể yêu cầu học khu thanh toán cho đánh giá độc lập không?

(2.27) Nếu tôi không đồng ý với đánh giá của học khu, liệu tôi có thể yêu cầu học khu thanh toán cho đánh giá độc lập không?

Có. Nếu không đồng ý với thẩm định của học khu, quý vị có thể đề nghị học khu thanh toán cho việc đánh giá giáo dục độc lập (independent educational evaluation, IEE). [Cal. Ed. Code Sec. 56329(b).] Quý vị nên gửi yêu cầu bằng văn bản đến Chuyên Gia Chương Trình của con quý vị và gửi một bản sao cho Giám Đốc Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt của học khu. Quý vị cần nêu rõ yêu cầu của mình là không đồng ý với đánh giá do học khu thực hiện.

Khi học khu nhận được yêu cầu bằng văn bản của quý vị về IEE, học khu chỉ có hai sự lựa chọn:  Tài Trợ hoặc Khiếu Nại.  Nghĩa là, học khu phải thanh toán cho đánh giá độc lập (Tài Trợ) hoặc nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý (Khiếu Nại), khiếu nại rằng thẩm định của học khu là “phù hợp”. Nếu học khu quyết định tham gia phiên điều trần và nhân viên điều trần xác định rằng thẩm định của học khu là phù hợp, quý vị có quyền đánh giá độc lập, nhưng không phải bằng chi phí công. [34 C.F.R. Sec. 300.502; Cal. Ed. Code Sec. 56329(b).] Học khu có thể yêu cầu quý vị xác định các lĩnh vực cụ thể mà quý vị không đồng ý với đánh giá của học khu. Quý vị không cần phải giải thích với học khu và học khu không thể lấy bất kỳ yêu cầu về thông tin nào làm lý do trì hoãn việc phản hồi yêu cầu của quý vị về IEE. [34 C.F.R. Sec. 300.502(b)(4).] Học khu phải cung cấp cho quý vị thông tin về nơi có thể đạt được IEE và bất kỳ tiêu chí cơ quan cơ bản nào đối với IEE. [34 C.F.R. Sec. 300.502(a)(2).]

Theo các quy định của liên bang, học khu phải trả lời yêu cầu của quý vị về IEE “mà không có sự trì hoãn không cần thiết nào.” [34 C.F.R. Sec. 300.502(b)(2).] Nếu học khu không trả lời bằng cách thanh toán cho IEE hoặc khiếu nại theo thủ tục pháp lý, học khu đã không tuân thủ theo luật. Sự chậm trễ kéo dài ba tháng của học khu trong việc cung cấp đánh giá giáo dục độc lập bằng chi phí công, kể cả khi học khu đã có những nỗ lực thiện chí và liên tục đàm phán với nhân viên đánh giá được đề xuất, đã vi phạm yêu cầu “không có bất kỳ sự chậm trễ không cần thiết nào” theo luật pháp liên bang. [Student v. Dixon United Sch. Dist. (2014) 114 LRP 29153.]

Ngoài ra, học khu phải thẩm định học sinh trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến tình trạng khuyết tật nghi ngờ của trẻ và các đánh giá phải “toàn diện đầy đủ để xác định tất cả các nhu cầu giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan của trẻ, dù có hay không “liên kết phổ biến” với loại khuyết tật của trẻ. [34 C.F.R. Sec. 300.304(c)(6); Cal Ed. Code Sec. 56320(f).]

Nếu học khu tiến hành đánh giá ban đầu hoặc đánh giá lại, nhưng không xác định đầy đủ tất cả các lĩnh vực cần đánh giá, phụ huynh có quyền yêu cầu IEE bằng chi phí công nếu phụ huynh không đồng ý với đánh giá đó. Nếu học khu đã tiến hành đánh giá và phụ huynh yêu cầu IEE để thẩm định một lĩnh vực cần thiết không được đưa vào đánh giá của học khu, học khu phải nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý hoặc tài trợ cho IEE đó.  Học khu không được thực hiện trước đánh giá riêng hoặc thực hiện đánh giá riêng thay cho IEE. [Letter to Carroll (2016) Office of Special Education Programs (OSEP) 68 IDELR 279.] Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về tuân thủ để yêu cầu Sở Giáo Dục California (CDE) xác định xem liệu học khu có hay không nên tài trợ cho IEE do sự chậm trễ không cần thiết trong việc đáp ứng yêu cầu của phụ huynh hoặc không thẩm định tất cả các lĩnh vực liên quan đến tình trạng khuyết tật của con quý vị. Xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Thủ Tục về Tuân Thủ.