Menu Close

(2.29) Nếu tôi không đồng ý với đánh giá của học khu, liệu tôi có thể yêu cầu đánh giá độc lập bằng chi phí riêng từ một người có đủ điều kiện nhưng không được học khu thuê làm việc hay không?

(2.29) Nếu tôi không đồng ý với đánh giá của học khu, liệu tôi có thể yêu cầu đánh giá độc lập bằng chi phí riêng từ một người có đủ điều kiện nhưng không được học khu thuê làm việc hay không?

Có. Quý vị luôn có thể yêu cầu đánh giá giáo dục độc lập (IEE) bằng chi phí riêng và học khu phải cân nhắc các kết quả đánh giá độc lập trong bất kỳ quyết định nào về việc cung cấp dịch vụ giáo dục công phù hợp miễn phí (free appropriate public education, FAPE) cho con quý vị. Các kết quả cũng có thể được đưa ra làm bằng chứng tại phiên điều trần theo thủ tục pháp lý. [34 C.F.R. Sec. 300.502(c); Cal. Ed. Code Sec. 56329(c).] 

Khi quý vị nhận được IEE và cảm thấy hài lòng, hãy cung cấp một bản sao cho học khu trước khi cuộc họp IEP diễn ra. Và, thông báo cho học khu bằng văn bản về các dịch vụ hoặc cách xếp lớp đề xuất trong IEE mà quý vị đang yêu cầu cho con quý vị. Việc này sẽ cho phép học khu cung cấp cho quý vị “thông báo bằng văn bản trước đó” nếu học khu từ chối cung cấp các dịch vụ hoặc xếp lớp theo đề xuất trong IEE. Xem Chương 4, Thông Tin về Quy Trình IEP.

Ngoài ra, đừng quên báo cho học khu biết rằng quý vị muốn ai đó tham dự cuộc họp IEP và người đó được ủy quyền thay mặt học khu trả lời IEE. Quý vị có trách nhiệm thanh toán cho thẩm định mà quý vị tự mình có được. Tuy nhiên, nếu học khu chấp nhận các khuyến nghị được đưa ra trong thẩm định này, quý vị có thể yêu cầu học khu bồi hoàn.