Menu Close

(5.1) Các dịch vụ liên quan là gì?

(5.1) Các dịch vụ liên quan là gì?

Các dịch vụ liên quan là bất kỳ dịch vụ nào cần thiết để giúp học sinh được hưởng lợi từ chương trình giáo dục đặc biệt của mình.  [34 Code of Federal Regulations (C.F.R.) Sec.  300.34(a).]  “Hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt” thường được hiểu theo nghĩa là đạt được tiến bộ quan trọng trong việc đáp ứng các mục đích và mục tiêu của IEP. [County of San Diego v. California Special Education Hearing Office, 93 F.3d 1458, 1467 (9th Cir. 1996).]