Menu Close

(5.18) Con tôi có thể nhận được liệu pháp lời nói hoặc ngôn ngữ như một dịch vụ liên quan vào thời điểm nào?

(5.18) Con tôi có thể nhận được liệu pháp lời nói hoặc ngôn ngữ như một dịch vụ liên quan vào thời điểm nào?

Liệu pháp lời nói và ngôn ngữ có thể là dịch vụ liên quan được yêu cầu thường xuyên nhất. Liệu pháp ngôn ngữ sẽ giải quyết những khó khăn về một tình trạng khuyết tật phổ biến là cách phát âm.  Liệu pháp ngôn ngữ sẽ giải quyết những khó khăn về trí nhớ, trò chuyện bằng lời và khả năng lắng nghe.  Nếu con quý vị có bất kỳ khó khăn nào về lời nói hoặc ngôn ngữ, quý vị nên yêu cầu bằng văn bản đối với học khu để thực hiện đánh giá lời nói và ngôn ngữ.  Bất kỳ học sinh nào hội đủ điều kiện huỏng giáo dục đặc biệt có thể nhận được liệu pháp lời nói và ngôn ngữ nếu trẻ cần dịch vụ để hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt.