Menu Close

(5.23) Con tôi có thể nhận được dịch vụ tâm lý không?

(5.23) Con tôi có thể nhận được dịch vụ tâm lý không?

Có, nếu cần thiết để hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt, các dịch vụ tâm lý này sẽ được cung cấp cho học sinh:

(1)  Lập kế hoạch, thực hiện và quản lý chương trình dịch vụ tâm lý cho học sinh nhận giáo dục đặc biệt;

(2)  Dịch vụ tư vấn được cung cấp bởi một nhà tâm lý học được chứng nhận hoặc được cấp phép hoặc nhân viên có trình độ khác;

(3)  Dịch vụ tư vấn cho học sinh và nhân viên nhà trường khác. [34 C.F.R. Sec. 300.34 (c)(10); 5 C.C.R. Sec. 3051.10.]