Menu Close

(5.20) Con tôi có thể nhận các dịch vụ và thiết bị giao tiếp nếu trẻ không dùng lờinói hoặc không nói được không?

(5.20) Con tôi có thể nhận các dịch vụ và thiết bị giao tiếp nếu trẻ không dùng lờinói hoặc không nói được không?

Có.  Nếu con quý vị không dùng lời nói hoặc không nói được, quý vị có thể yêu cầu học khu ký hợp đồng với một chuyên gia về giao tiếp không dùng lời nói để thực hiện thẩm định.  Tùy thuộc vào kết quả thẩm định, nhóm IEP có thể quyết định rằng con quý vị cần các dịch vụ chuyên biệt như thiết bị giao tiếp được vi tính hóa, cũng như hướng dẫn sử dụng thiết bị này để hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt.  Xem các câu hỏi liên quan đến Công Nghệ Hỗ Trợ dưới đây.