Menu Close

(5.44) Học khu có bị cấm sử dụng bất kỳ loại biện pháp can thiệp hành vi khẩn cấp nào không?

(5.44) Học khu có bị cấm sử dụng bất kỳ loại biện pháp can thiệp hành vi khẩn cấp nào không?

Các học khu bị cấm sử dụng các loại biện pháp can thiệp có thể gây hại đến sức khỏe hoặc phúc lợi của học sinh như các biện pháp can thiệp có thể gây đau đớn, từ chối việc ngủ, thức ăn, nước, nơi nghỉ ngơi, giường, sự thoải mái thể chất thích hợp hoặc sử dụng các tiện nghi phòng tắm; hoặc có thể bắt con quý vị phải chịu sự ngược đãi bằng lời nói, giễu cợt hoặc làm nhục; hoặc có thể khiến con quý vị tổn thương cảm xúc quá mức. [Cal. Ed. Code Sec. 56521.1(d).]

Nếu quý vị tin rằng trường học của con quý vị đang sử dụng một trong những loại biện pháp can thiệp bị cấm đối với con quý vị như lặp đi lặp lại việc sử dụng phương pháp kiềm chế, cách ly hoặc biện pháp can thiệp khác đối với con quý vị, hoặc gọi cảnh sát mà không cung cấp cho con quý vị sự hỗ trợ hành vi tích cực cá nhân hóa thì quý vị nên xem xét 1) nộp đơn khiếu nại lên Sở Giáo Dục California (CDE), 2) liên hệ với luật sư hoặc người biện hộ giáo dục đặc biệt.