Menu Close

(5.33) Nếu con tôi được xếp lớp toàn thời gian trong một lớp học thông thường thì trẻ có được nhận các dịch vụ liên quan không?

(5.33) Nếu con tôi được xếp lớp toàn thời gian trong một lớp học thông thường thì trẻ có được nhận các dịch vụ liên quan không?

Có.  Chương trình giáo dục cho tất cả học sinh nhận giáo dục đặc biệt phải dựa trên nhu cầu cá nhân.  [34 C.F.R. Sec. 300.39(a).] Bất kỳ học sinh nào đáp ứng các yêu cầu về khả năng hội đủ điều kiện để nhận giáo dục đặc biệt đều được hưởng các dịch vụ liên quan cần thiết để giúp học sinh được hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt.  [34 C.F.R. Sec. 300.17.]

Luật giáo dục đặc biệt ủng hộ việc xếp lớp trong các lớp học thông thường bất cứ khi nào có thể.  [20 U.S.C. Sec 1412(a)(5)(A); 34 C.F.R. Sec. 300.114(a)(2)(i).]  Học sinh được hưởng các dịch vụ hỗ trợ để học sinh có thể đi học hoặc hoạt động trong môi trường lớp học thông thường.  [Cal. Ed. Code Sec. 56364.2.] Các quy định của tiểu bang cũng nêu rõ rằng các dịch vụ liên quan có thể được cung cấp cho học sinh “mà được phục vụ đầy đủ, liên tục trong môi trường giáo dục”.  [5 C.C.R. Sec. 3051(a)(1); xem Chương 7, Thông Tin về Môi Trường Ít Hạn Chế Nhất.]

Học sinh khuyết tật không hội đủ điều kiện hưởng giáo dục đặc biệt nhưng hội đủ điều kiện nhận dịch vụ theo Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng năm 1973 (Xem Chương 16 của Thông Tin về Mục 504 và Sự Phân Biệt Đối Xử Dựa Trên Tình Trạng Khuyết Tật) sẽ hội đủ điều kiện nhận sự hỗ trợ và dịch vụ liên quan được thiết kế để đáp ứng nhu cầu giáo dục cá nhân một cách đầy đủ như đáp ứng nhu cầu của học sinh không khuyết tật.  [34 C.F.R. Sec. 104.33(b); Cal. Gov. Code Sec. 11135.]