Menu Close

(5.32) IEP của con tôi cần phải được ghi những gì về các dịch vụ liên quan?

(5.32) IEP của con tôi cần phải được ghi những gì về các dịch vụ liên quan?

Các dịch vụ liên quan phải được yêu cầu tại một cuộc họp IEP và, nếu được xác định là phù hợp, các dịch vụ này phải được viết trong IEP của con quý vị ngay cả khi học khu sẽ không cung cấp các dịch vụ đó.  Điều quan trọng là phải ghi dịch vụ vào IEP vì điều đó giúp xác định rằng dịch vụ là dịch vụ giáo dục. Cuối cùng, học khu có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ nếu bất kỳ cơ quan nào khác ngừng cung cấp dịch vụ nhưng trẻ vẫn cần dịch vụ đó.  [34 C.F.R. Sec. 300.154(b).]

Ngoài ra, việc chỉ đơn thuần liệt kê các dịch vụ liên quan (ví dụ: “liệu pháp ngôn ngữ”, “OT/PT”, “tâm lý trị liệu”, v.v.) mà con quý vị sẽ nhận được trong IEP là không đầy đủ. 

IEP cũng phải quy định tần suất, địa điểm và thời lượng cụ thể của dịch vụ sẽ được cung cấp.  [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(A)(i)(IV); 34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(7); Cal. Ed. Code Sec. 56345(a)(7).]

Những thay đổi về số lượng dịch vụ liệt kê trong IEP không thể được thực hiện nếu không tổ chức một cuộc họp IEP khác, trừ khi quý vị đồng ý với thay đổi được thực hiện mà không cần họp.  [34 C.F.R. Sec. 300.324(a)(4); Cal. Ed. Code Sec. 56380,1(a).]  Tuy nhiên, miễn là không có thay đổi về tổng số lượng dịch vụ, một vài sự điều chỉnh trong việc lên lịch cho các dịch vụ có thể được thực hiện (dựa trên khả năng suy xét chuyên môn của nhà cung cấp dịch vụ) mà không cần tổ chức một cuộc họp IEP khác.  Quý vị sẽ được thông báo bất cứ khi nào điều này xảy ra.

Quý vị nên mô tả rõ ràng các dịch vụ được yêu cầu trong IEP.  Thay vì “liệu pháp ngôn ngữ,” tuyên bố có thể bao gồm:  hướng dẫn cá nhân về âm vị học và cú pháp mỗi tuần một lần, buổi kéo dài 45 phút; và hướng dẫn theo nhóm nhỏ (1-3 học sinh) mỗi tuần một lần, buổi kéo dài 45 phút được cung cấp bởi Chuyên Gia Ngôn Ngữ, Lời Nói và Thính Giác được chứng nhận, với các hoạt động nhóm hỗ trợ hàng ngày trong lớp học, được cung cấp bởi giáo viên hoặc trợ lý chuyên môn (người trợ giúp hướng dẫn), có tham khảo ý kiến của Chuyên Gia.

Nếu IEP bao gồm các mục tiêu của các dịch vụ liên quan, chẳng hạn như tiến trình phát âm đối với các dịch vụ trị liệu ngôn ngữ, thì các mục tiêu này sẽ được ghi vào IEP bằng các thuật ngữ có thể đo lường được cùng với mô tả về cách tiến trình đạt được các mục tiêu đó sẽ được đo lường, cũng như lịch trình để thông báo cho quý vị về tiến trình mà con quý vị đang thực hiện nhằm đạt được những mục tiêu đó.  [34 C.F.R. Secs. 300.320(a)(2) & (3); Cal. Ed. Code Secs. 56345(a)(2) & (3).]

Phụ huynh nên đảm bảo rằng các mục tiêu và dịch vụ được yêu cầu được ghi cụ thể vào IEP và không bao gồm các điều kiện trong phạm vi hoặc khoảng thời gian không phù hợp.  Tuyên bố như: “Học sinh sẽ nhận được liệu pháp ngôn ngữ từ một đến ba lần mỗi tuần” hoặc “tối đa ba lần mỗi tuần”, sẽ chỉ cho phép học sinh nhận được liệu pháp ngôn ngữ nhiều nhất một lần mỗi tuần.  Tương tự, tuyên bố như: “Học sinh sẽ đạt được tối đa ba trong số các kỹ năng mục tiêu trước ngày 1 tháng Sáu” có nghĩa là học sinh sẽ đạt được mục tiêu miễn là trẻ có thể thực hiện một, hoặc có lẽ là không, trong số ba kỹ năng mục tiêu.