Menu Close

(5.10) Nếu con tôi học trường bán công, trẻ có nhận được dịch vụ đưa đón và tất cả các dịch vụ liên quan không?

(5.10) Nếu con tôi học trường bán công, trẻ có nhận được dịch vụ đưa đón và tất cả các dịch vụ liên quan không?

Có, trường bán công được coi là trường công lập và chịu mọi trách nhiệm giáo dục đặc biệt theo Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA), Mục 504 và Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act, ADA). [34 C.F.R. 300.7.] Đương nhiên, trách nhiệm của các trường bán công nằm trong phạm vi thẩm định và cung cấp toàn bộ các dịch vụ liên quan, bao gồm dịch vụ đưa đón, khi được xác định là cần thiết cho trẻ thông qua quy trình tìm hiểu cá nhân hóa như quy trình IEP theo IDEA và quy trình tương tự theo Mục 504.