Menu Close

(5.45) Nếu học khu sử dụng các biện pháp can thiệp hành vi khẩn cấp, chẳng hạn như kiềm chế thể chất đối với con tôi, học khu phải làm gì và tôi phải làm gì?

(5.45) Nếu học khu sử dụng các biện pháp can thiệp hành vi khẩn cấp, chẳng hạn như kiềm chế thể chất đối với con tôi, học khu phải làm gì và tôi phải làm gì?

Nếu trường học sử dụng các biện pháp can thiệp hành vi khẩn cấp đối với con quý vị, học khu phải thông báo cho quý vị về việc này trong vòng một ngày học. [Cal. Ed. Code Sec. 56521.1(e).] Học khu cũng cần điền vào một báo cáo hành vi khẩn cấp với thông tin về các sự kiện dẫn đến việc sử dụng biện pháp can thiệp hành vi khẩn cấp và mô tả việc sử dụng biện pháp can thiệp. Học khu phải đưa báo cáo này vào hồ sơ của con quý vị. [Cal. Ed. Code Sec. 56521.1(e).] Học khu không cần cung cấp cho quý vị bản sao báo cáo này trừ khi quý vị yêu cầu. Quý vị nên yêu cầu bằng văn bản để nhận báo cáo này nếu quý vị biết rằng học khu đã sử dụng biện pháp can thiệp hành vi khẩn cấp đối với con quý vị.

Nếu con quý vị không có kế hoạch can thiệp hành vi thì học khu phải lên lịch một cuộc họp IEP trong vòng 2 ngày kể từ ngày can thiệp khẩn cấp để xác định liệu có cần một cuộc thẩm định hành vi chức năng không và để xác định liệu con quý vị có cần một kế hoạch hành vi khẩn cấp trong khi cuộc thẩm định đang được thực hiện không. [Cal. Ed. Code Sec. 56521.1(g).]  Nếu con quý vị đã có kế hoạch can thiệp hành vi tích cực, học khu phải lên lịch một cuộc họp IEP để đánh giá và có thể thay đổi kế hoạch này nếu trường học đã sử dụng biện pháp can thiệp hành vi khẩn cấp đối với con quý vị bởi con quý vị có hành vi không có trong kế hoạch hoặc kế hoạch của con quý vị không hiệu quả trong việc giải quyết hành vi. [Cal. Ed. Code Sec. 56521.1(h).]

Nếu quý vị được thông báo rằng trường học đã sử dụng biện pháp can thiệp hành vi khẩn cấp đối với con quý vị như phương pháp kiềm chế hoặc cách ly, quý vị cần nhắc học khu về nghĩa vụ của họ trong việc lên lịch một cuộc họp IEP để triển khai kế hoạch hỗ trợ hành vi mới hoặc được sửa đổi cho con quý vị. Nếu học khu không thực hiện việc này, chúng tôi khuyên quý vị nên nộp đơn khiếu nại về tuân thủ.