Menu Close

(5.8) Ví dụ về một dịch vụ cần thiết nhưng không “liên quan” đến giáo dục là gì?

(5.8) Ví dụ về một dịch vụ cần thiết nhưng không “liên quan” đến giáo dục là gì?

Học sinh và gia đình có thể yêu cầu các dịch vụ công tác xã hội do các vấn đề xảy ra ở nhà.  Tuy nhiên, trẻ đang tiến bộ một cách phù hợp ở trường bất chấp các vấn đề.  Học sinh cần dịch vụ, chứ không phải vì lý do giáo dục.  Nếu học sinh không thể hiện một cách phù hợp ở trường do các vấn đề ở gia đình, các dịch vụ công tác xã hội có thể được coi là “liên quan” đến khả năng thành công ở trường.  Trong trường hợp đó, các dịch vụ sẽ thuộc trách nhiệm của học khu.