Menu Close

(5.47) Công nghệ hỗ trợ là gì?

(5.47) Công nghệ hỗ trợ là gì?

Thiết bị công nghệ hỗ trợ (assistive technology, AT) là bất kỳ vật phẩm, thiết bị hoặc hệ thống sản phẩm nào (cho dù được mua ngoài thị trường, sửa đổi hay tùy chỉnh) được sử dụng để tăng cường, duy trì hoặc cải thiện khả năng chức năng của trẻ khuyết tật.  [34 C.F.R. Sec. 300.5; Cal. Ed. Code Sec. 56020.5.]  Dịch vụ công nghệ hỗ trợ có nghĩa là:  bất kỳ dịch vụ nào trực tiếp hỗ trợ học sinh khuyết tật trong việc lựa chọn, mua hoặc sử dụng thiết bị công nghệ hỗ trợ.  Dịch vụ này bao gồm: 

  • Đánh giá nhu cầu của học sinh khuyết tật, bao gồm đánh giá chức năng của trẻ trong môi trường tập quán; 
  • Mua, cho thuê hoặc tạo điều kiện cho việc mua lại các thiết bị công nghệ hỗ trợ của học sinh khuyết tật; 
  • Lựa chọn, thiết kế, lắp đặt, sửa đổi, điều chỉnh, áp dụng, bảo trì, sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị công nghệ hỗ trợ; 
  • Điều phối và sử dụng các liệu pháp, biện pháp can thiệp hoặc dịch vụ khác với các thiết bị công nghệ hỗ trợ, chẳng hạn như các liệu pháp, biện pháp can thiệp và dịch vụ gắn với các kế hoạch và chương trình giáo dục và phục hồi chức năng hiện có;
  • Đào tạo hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho học sinh khuyết tật hoặc gia đình học sinh đó, nếu phù hợp; và
  • Đào tạo hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho các chuyên gia (bao gồm các cá nhân cung cấp dịch vụ giáo dục hoặc phục hồi chức năng), chủ lao động hoặc các cá nhân khác cung cấp dịch vụ, tuyển dụng hoặc có liên quan đáng kể đến các chức năng chính trong cuộc sống của học sinh.

  [34 C.F.R. Sec. 300.6; 5 C.C.R. Sec. 3051.19.]

Danh sách các vật phẩm hoặc dịch vụ có thể tạo thành AT theo IDEA là khá rộng rãi và đã được mở rộng đến các vật phẩm như kính mắt và máy trợ thính.  [U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs (OSEP) (1995); 22 IDELR 629; OSEP (1993) 20 IDELR 1216; see also Fed. Reg. Vol. 71, No. 156, p. 46581, 8/14/06.]  Tuy nhiên, thuốc đã được loại trừ cụ thể khỏi việc được xem xét như một AT hoặc dịch vụ.  [64 Fed. Reg. 12540 (3/12/99).]  OSEP đã tuyên bố rằng AT bao gồm cả nhu cầu cá nhân của học sinh khuyết tật đối với các thiết bị (ví dụ: máy ghi chú điện tử, máy ghi âm cassette, v.v.), cũng như việc tiếp cận các thiết bị công nghệ chung được sử dụng bởi tất cả học sinh.  Do đó, nếu học sinh hội đủ điều kiện, không có phương tiện trợ giúp cụ thể, không thể sử dụng thiết bị công nghệ được sử dụng bởi tất cả các học sinh, cơ quan phải đảm bảo cung cấp các điều chỉnh cần thiết.  Hơn nữa, học khu phải đảm bảo rằng học sinh, giáo viên và các nhân viên khác nhận được hướng dẫn hữu ích cần thiết về việc vận hành và bảo trì công nghệ.  [64 Fed. Reg. 12540 (3/12/99).]